This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to browse the site, you accept our use of cookies.

Places within 10 km around Qal`ah-ye `Abd ul Muhammad

Browse all places in Afghanistan within a radius of 10 km around Qal`ah-ye `Abd ul Muhammad.

512 places found in Afghanistan within 10 km around Qal`ah-ye `Abd ul Muhammad.

You can reduce or expand the radius of your search of places around Qal`ah-ye `Abd ul Muhammad: 5 km15 km
Places 10 km around Qal`ah-ye `Abd ul Muhammad

Places 10 km around Qal`ah-ye `Abd ul Muhammad

512 places found in Afghanistan within 10 km around Qal`ah-ye `Abd ul Muhammad.
Places in the regional area of Qal`ah-ye `Abd ul Muhammad
PlacePopulationDistanceRoute
Qal`ah-ye Haji Zahir Qal‘ah-ye Ḩājī Z̧āhir-0.1 km 0.1 mishow
Qal`ah-ye Khalifah Muhammad `Ali Qal‘ah-ye Khalīfah Muḩammaḏ ‘Alī-0.1 km 0.1 mishow
Qal`ah-ye Muhammad Ayub Qal‘ah-ye Muḩammad Ayūb-0.2 km 0.1 mishow
Qal`ah-ye Muhammad Shafi` Qal‘ah-ye Muḩammaḏ Shafī‘-0.2 km 0.1 mishow
Qaryah-ye `Ali Ahmad Qaryah-ye ‘Alī Aḩmad-0.5 km 0.3 mishow
Qaryah-ye Mya Sahib Qaryah-ye Myā Şāḩib-0.7 km 0.4 mishow
Qal`ah-ye Muhammad Hasan Qal‘ah-ye Muḩammad Ḩasan-0.7 km 0.4 mishow
Qal`ah-ye Abdullah Qal‘ah-ye Abdullāh-1.2 km 0.7 mishow
Nowabad-e Qal`ah-ye Hashmat Nōwābād-e Qal‘ah-ye Ḩashmat-1.2 km 0.7 mishow
Qal`ah-ye Hashmat Qal‘ah-ye Ḩashmat-1.3 km 0.8 mishow
Hindu Guzar Hindū Guz̄ar-1.4 km 0.9 mishow
Kochah-ye Kharabat Kōchah-ye Kharābāt-1.5 km 0.9 mishow
Khafia Khāfīā-1.5 km 0.9 mishow
Qaryah-ye Wasilabad Qaryah-ye Wāşilābād-1.6 km 1.0 mishow
Shor Bazar Shōr Bāzār-1.6 km 1.0 mishow
Chindawul Chindāwul-1.6 km 1.0 mishow
Char Sowq Chār Sowq-1.7 km 1.0 mishow
Seh Dukan Seh Dukān-1.7 km 1.1 mishow
Guzargah Guz̄argāh-1.7 km 1.1 mishow
Pakhtah Furoshi Pakhtah Furōshī-1.7 km 1.1 mishow
Qal`achah-ye Khandan Qal‘achah-ye Khandān-1.7 km 1.1 mishow
Ahangari Āhangarī-1.8 km 1.1 mishow
Baranah Bārānah-1.8 km 1.1 mishow
Kochah-ye `Ali Riza Khan Kōchah-ye ‘Alī Riẕā Khān-1.8 km 1.1 mishow
Tanur Sazi Tanūr Sāzī-1.9 km 1.2 mishow
Qurta Qurtā-1.9 km 1.2 mishow
Mandowi Mandowī-1.9 km 1.2 mishow
Darwazah-ye Lahori Darwāzah-ye Lahōrī-2.0 km 1.2 mishow
Baghban Kochah Bāghbān Kōchah-2.1 km 1.3 mishow
Burya Furoshi Būryā Furōshī-2.1 km 1.3 mishow
Srah Miasht Srah Mīāsht-2.2 km 1.4 mishow
Hisah-ye Awal-e Guzargah Ḩişah-ye Awal-e Guz̄argāh-2.2 km 1.4 mishow
Qaryah-ye Jangalak Qaryah-ye Jangalak-2.2 km 1.4 mishow
Qal`ah-ye `Ali Shah Khan Qal‘ah-ye ‘Alī Shāh Khān-2.2 km 1.4 mishow
Bagh-e `Ali Mardan Bāgh-e ‘Alī Mardān-2.3 km 1.4 mishow
Murad Khani Murād Khānī-2.3 km 1.4 mishow
Daka Khanah Dakā Khānah-2.3 km 1.4 mishow
Jadayi Maiwand Jadayi Maiwand-2.3 km 1.5 mishow
Daralam`almin Dārālam‘almīn-2.4 km 1.5 mishow
Qal`ah-ye Khwajahha Qal‘ah-ye Khwājahhā-2.4 km 1.5 mishow
Chaman Hazoori Chaman Hazoori-2.4 km 1.5 mishow
Andarabi Andarābī-2.4 km 1.5 mishow
Nakhas Nakhās-2.4 km 1.5 mishow
Nowabad Deh Mazang Nowābād Deh Mazang-2.5 km 1.5 mishow
Qal`ah-ye Shaghasi Qal‘ah-ye Shāghāsī-2.5 km 1.5 mishow
Hisah-ye Duwum-e Guzargah Ḩişah-ye Duwum-e Guz̄argāh-2.6 km 1.6 mishow
Qal`ah-ye Shukurullah Qal‘ah-ye Shukurullāh-2.6 km 1.6 mishow
Aqa `Ali Shams Āqā ‘Alī Shams-2.6 km 1.6 mishow
Shah Shahid Shāh Shahīd-2.6 km 1.6 mishow
Qal`ah-ye Khwajah Qal‘ah-ye Khwājah-2.6 km 1.6 mishow
Kart-e-Wali Kart-e-Wali-2.6 km 1.6 mishow
Bala Koh-e Deh Afghanan Bālā Kōh-e Deh Afghānān-2.7 km 1.7 mishow
Masjid-e Itifaq Masjid-e Itifāq-2.7 km 1.7 mishow
Khwajah Mulla Khwājah Mullā-2.7 km 1.7 mishow
Qal`ah-ye Now-e Qal`achah Qal‘ah-ye Now-e Qal‘achah-2.8 km 1.8 mishow
Kartah-ye Ghows ud Din Kārtah-ye Ghows̄ ud Dīn-2.8 km 1.8 mishow
Qaryah-ye `Ali Malang Qaryah-ye ‘Alī Malang-2.9 km 1.8 mishow
Qal`ah-ye Ghaibi Qal‘ah-ye Ghaībī-3.0 km 1.8 mishow
Deh-e Afghanan Deh-e Afghānān-3.0 km 1.8 mishow
Musa Chahar Dehi Mūsá Chahār Dehī-3.0 km 1.8 mishow
Qal`ah-ye Khandad Wilayati Qal‘ah-ye Khāndād Wilāyatī-3.0 km 1.9 mishow
Qal`achah Qal‘achah-3.0 km 1.9 mishow
Qal`ah-ye Khwajah Ni`amatullah Qal‘ah-ye Khwājah Ni‘amatullāh-3.1 km 1.9 mishow
Qal`achah-ye Sahib Zadahha Qal‘achah-ye Şāḩib Zādahhā-3.1 km 1.9 mishow
Kulali Deh-e Mazang Kulālī Deh-e Mazang-3.2 km 2.0 mishow
Darwazah-ye Lahori Darwāzah-ye Lāhōrī-3.2 km 2.0 mishow
Nahr-e Darsan Nahr-e Darsan-3.2 km 2.0 mishow
Pul-e Mahmud Khan Pul-e Maḩmūd Khān-3.2 km 2.0 mishow
Qaryah-ye Tapay Kot Qaryah-ye Tapay Kōṯ-3.2 km 2.0 mishow
Siyah Sang Siyāh Sang-3.2 km 2.0 mishow
Qal`ah-ye A`zim Qal‘ah-ye A‘z̧im-3.3 km 2.0 mishow
Bala Koh-e Deh Mazang Bālā Kōh-e Deh Mazang-3.3 km 2.0 mishow
Qal`ah-ye Afghanha Qal‘ah-ye Afghānhā-3.3 km 2.0 mishow
Qal`ah-ye Pa'in Qal‘ah-ye Pā’īn-3.3 km 2.1 mishow
Qal`ah-ye Murad Jaji Qal‘ah-ye Murād Jājī-3.4 km 2.1 mishow
Sher Shah Menah Shēr Shāh Mēnah-3.4 km 2.1 mishow
Qal`ah-ye Sardar Qal‘ah-ye Sardār-3.4 km 2.1 mishow
Qal`ah-ye Khandar Qal‘ah-ye Khandar-3.5 km 2.1 mishow
Deh-e Murad Khan Deh-e Murād Khān-3.5 km 2.2 mishow
Qal`ah-ye Salih Muhammad Khan Qal‘ah-ye Şālih Muḩammad Khān-3.5 km 2.2 mishow
Kabul Kabul3,043,5323.5 km 2.2 mishow
Jamal Menah Jamāl Mēnah-3.6 km 2.2 mishow
Nowabad-e Deh-e Murad Khan Nowābād-e Deh-e Murād Khān-3.6 km 2.2 mishow
Shash Darak Shash Darak-3.6 km 2.3 mishow
Qal`ah-ye Maykhchah Gar Qal‘ah-ye Maykhchah Gar-3.6 km 2.3 mishow
Qal`ah-ye Now Musa Qal‘ah-ye Now Mūsá-3.7 km 2.3 mishow
Qal`ah-ye Gul Afzal Qal‘ah-ye Gul Afẕal-3.7 km 2.3 mishow
Qal`achah-ye Bini Hisar Qal‘achah-ye Bīnī Ḩişār-3.7 km 2.3 mishow
Tapah-ye Salam Tapah-ye Salām-3.7 km 2.3 mishow
Kartah-ye Seh Kārtah-ye Seh-3.7 km 2.3 mishow
Tapah-ye Qowalha Tapah-ye Qowālhā-3.7 km 2.3 mishow
Qal`ah-ye Baghlak Qal‘ah-ye Baghlak-3.7 km 2.3 mishow
Qal`ah-ye Now-e Qal`ah-ye Musa Qal‘ah-ye Now-e Qal‘ah-ye Mūsá-3.8 km 2.3 mishow
Qal`ah-ye Afzal Qal‘ah-ye Afẕal-3.8 km 2.4 mishow
Kartah-ye Chahar Kārtah-ye Chahār-3.9 km 2.4 mishow
Rahman Menah Raḩmān Mēnah-3.9 km 2.4 mishow
Qal`ah-ye Haji Sikandar Qal‘ah-ye Hājī Sikandar-3.9 km 2.4 mishow
Wilayati Wilāyatī-3.9 km 2.4 mishow
Bala Deh Bālā Deh-3.9 km 2.4 mishow
Jadidabad-e Simint Khanah Jadīdābād-e Simint Khānah-4.0 km 2.5 mishow
Chihil Sutun Chihil Sutūn-4.0 km 2.5 mishow
Deh-e Qalandar Deh-e Qalandar-4.0 km 2.5 mishow
Qal`ah-ye Faiz Qal‘ah-ye Faīẕ-4.1 km 2.5 mishow
Qal`ah-ye Masjidi Qal‘ah-ye Masjidī-4.1 km 2.5 mishow
Qal`ah-ye Wazir Qal‘ah-ye Wazīr-4.1 km 2.6 mishow
Makroyan Makrōyān-4.2 km 2.6 mishow
Pa'in Deh Pā’īn Deh-4.2 km 2.6 mishow
Qal`ah-ye Kabir Qal‘ah-ye Kabīr-4.2 km 2.6 mishow
Qaryah-ye Bini Hisar Qaryah-ye Bīnī Ḩişār-4.2 km 2.6 mishow
Qal`ah-ye Mianah Qal‘ah-ye Mīānah-4.2 km 2.6 mishow
Qal`ah-ye Aman Qal‘ah-ye Amān-4.3 km 2.7 mishow
Qal`ah-ye Ghows ud Din Qal‘ah-ye Ghows̄ ud Dīn-4.3 km 2.7 mishow
Qal`ah-ye Pa'in Qal‘ah-ye Pā’īn-4.3 km 2.7 mishow
Qal`ah-ye Shah Muhammad Qal‘ah-ye Shāh Muḩammad-4.3 km 2.7 mishow
`Alahuddin-e Sufla ‘Alāhuddīn-e Suflá-4.3 km 2.7 mishow
Banksidar Bānksīdār-4.3 km 2.7 mishow
Nowabad-e Chihil Sutun Nowābād-e Chihil Sutūn-4.3 km 2.7 mishow
Qal`ah-ye Barqi Qal‘ah-ye Barqī-4.4 km 2.7 mishow
Qal`ah-ye Haji Afghan Qal‘ah-ye Ḩājī Afghān-4.4 km 2.7 mishow
Wazir Akbar Khan Wazīr Akbar Khān-4.4 km 2.7 mishow
Kartah-ye Aryana Kārtah-ye Āryānā-4.4 km 2.7 mishow
Qal`ah-ye Muhammad Hasan Qal‘ah-ye Muḩammad Ḩasan-4.4 km 2.8 mishow
Sherpur Shērpūr-4.5 km 2.8 mishow
Jay Ra'is Jāy Ra’īs-4.5 km 2.8 mishow
Shahr-e Now Shahr-e Now-4.5 km 2.8 mishow
Qal`ah-ye Tahir Qal‘ah-ye Ţāhir-4.5 km 2.8 mishow
Qal`ah-ye Ra'is Qal‘ah-ye Ra’īs-4.5 km 2.8 mishow
Akbar Khan Menah Akbar Khān Mēnah-4.5 km 2.8 mishow
Massoud Square Massoud Square-4.6 km 2.9 mishow
Rahman Tapah Raḩmān Tapah-4.6 km 2.9 mishow
Zindah Banan Zindah Bānān-4.6 km 2.9 mishow
Tapah-ye Afghanha Tapah-ye Afghānhā-4.6 km 2.9 mishow
Qal`ah-ye `Ata Qal‘ah-ye ‘Aţā-4.6 km 2.9 mishow
`Alahuddin-e `Ulya ‘Alāhuddīn-e ‘Ulyā-4.6 km 2.9 mishow
Kartah-ye Sakhi Kārtah-ye Sakhī-4.6 km 2.9 mishow
Nowabad-e Simit Khanah Nowābād-e Simit Khānah-4.7 km 2.9 mishow
Shahrara Shahrārā-4.7 km 2.9 mishow
Qal`ah-ye Ghulam Jan Qal‘ah-ye Ghulām Jān-4.7 km 2.9 mishow
Qal`ah-ye Niyazi Qal‘ah-ye Niyāzī-4.8 km 3.0 mishow
Gogirdsazi Gōgirdsāzī-4.8 km 3.0 mishow
Qal`ah-ye Jangi Qal‘ah-ye Jangī-4.8 km 3.0 mishow
Qaryah-ye Siyah Bini Qaryah-ye Siyāh Bīnī-4.8 km 3.0 mishow
Ghaznowi Menah Ghaznowī Mēnah-4.8 km 3.0 mishow
Qal`ah-ye Firqah Mesher Qal‘ah-ye Firqah Mêshêr-4.8 km 3.0 mishow
Qal`ah-ye Hafizullah Qal‘ah-ye Ḩafīz̧ullāh-4.8 km 3.0 mishow
Qal`ah-ye Haji Gul Roz Qal‘ah-ye Ḩājī Gul Rōz-4.8 km 3.0 mishow
Bangsi Dar Bāngsī Dār-4.8 km 3.0 mishow
Kalayi Mukhammed Akim Kalayi Mukhammed Akim-4.8 km 3.0 mishow
Qal`ah-ye Haji `Usman Qal‘ah-ye Ḩājī ‘Us̄mān-4.9 km 3.0 mishow
Qa'lah-ye Qali Qa’lah-ye Qalī-4.9 km 3.0 mishow
Guzar-e Darya-ye Chihil Sutun Guz̄ar-e Daryā-ye Chihil Sutūn-4.9 km 3.0 mishow
Qaryah-ye Bughundi Qaryah-ye Bughundī-4.9 km 3.0 mishow
Markaz-e Tarbiyaway Nar Sanak Markaz-e Tarbiyaway Nar Sanak-4.9 km 3.0 mishow
Qal`ah-ye Regha Qal‘ah-ye Rēghā-4.9 km 3.0 mishow
Nowabad-e Qal`ah-ye Shah Deh Nowābād-e Qal‘ah-ye Shāh Deh-4.9 km 3.0 mishow
Qal`ah-ye Gul Agha Qal‘ah-ye Gul Āghā-4.9 km 3.1 mishow
Nowabad-e Deh-e Dana Nowābād-e Deh-e Dānā-4.9 km 3.1 mishow
Deh-e Buri Deh-e Būrī-4.9 km 3.1 mishow
Qal`ah-ye Jogi Qal‘ah-ye Jōgī-4.9 km 3.1 mishow
Qal`ah-ye Logari Qal‘ah-ye Lōgarī-4.9 km 3.1 mishow
Qal`ah-ye Fathullah Qal‘ah-ye Fatḩullāh-5.0 km 3.1 mishow
Qal`ah-ye Sharif Tujar Qal‘ah-ye Sharīf Tujār-5.0 km 3.1 mishow
Qal`ah-ye Haji Shahbaz Qal‘ah-ye Ḩājī Shahbāz-5.0 km 3.1 mishow
Qal`ah-ye Fateh Khan Qal‘ah-ye Fateḩ Khān-5.0 km 3.1 mishow
Kololah Poshtah Kolōlah Poshtah-5.0 km 3.1 mishow
Qal`ah-ye Mir Samad Qal‘ah-ye Mīr Şamad-5.0 km 3.1 mishow
Qal`ah-ye Qasaban Qal‘ah-ye Qaşābān-5.1 km 3.2 mishow
Miyar Khel Miyār Khēl-5.1 km 3.2 mishow
Qal`ah-ye Mir Ahmad Shah Qal‘ah-ye Mīr Aḩmad Shāh-5.1 km 3.2 mishow
Qal`ah-ye Haji `Abd ul Manan Qal‘ah-ye Ḩājī ‘Abd ul Manān-5.1 km 3.2 mishow
Qal`ah-ye Hasan-e Bala Qal‘ah-ye Ḩasan-e Bālā-5.2 km 3.2 mishow
Qal`ah-ye Kazim Qal‘ah-ye Kāzim-5.2 km 3.2 mishow
Qal`ah-ye Haji `Abd ul Jalil Qal‘ah-ye Ḩājī ‘Abd ul Jalīl-5.2 km 3.2 mishow
Bibi Mahro Bībī Mahrō-5.2 km 3.2 mishow
Qal`ah-ye Na'ib Qal‘ah-ye Nā’ib-5.2 km 3.2 mishow
Qal`ah-ye Shadah Qal‘ah-ye Shādah-5.2 km 3.2 mishow
Qal`ah-ye Muhammad Akram Qal‘ah-ye Muḩammad Akram-5.2 km 3.2 mishow
Qal`ah-ye Khwajah Habibullah Qal‘ah-ye Khwājah Ḩabībullāh-5.2 km 3.2 mishow
Nowabad-e Qal`ah-ye Shadah Nowābād-e Qal‘ah-ye Shādah-5.2 km 3.3 mishow
Qal`ah-ye Mangali Qal‘ah-ye Mangalī-5.3 km 3.3 mishow
Nowabad-e Qal`ah-ye Wazir Nowābād-e Qal‘ah-ye Wazīr-5.3 km 3.3 mishow
Kartah-ye Parwan Kārtah-ye Parwān-5.3 km 3.3 mishow
Nowabad-e Gul Butah Nowābād-e Gul Butah-5.3 km 3.3 mishow
Qal`ah-ye Jum`ah Khan Qal‘ah-ye Jum‘ah Khān-5.3 km 3.3 mishow
Nowabad Bibi Mahro Nowābād Bībī Mahrō-5.3 km 3.3 mishow
Qal`ah-ye Zaman Khan Qal‘ah-ye Zamān Khān-5.3 km 3.3 mishow
Qal`ah-ye Najaran Qal‘ah-ye Najārān-5.3 km 3.3 mishow
Kochah-ye Baluchha Kōchah-ye Balūchhā-5.4 km 3.3 mishow
Sayyid Nur Muhammad Shah Menah Sayyid Nūr Muḩammad Shāh Mēnah-5.4 km 3.3 mishow
Qal`ah-ye Zakariya Jan Qal‘ah-ye Ẕakariyā Jān-5.4 km 3.3 mishow
Shar Nidal Kelay Shar Nīdal Kêlay-5.4 km 3.4 mishow
Nowabad-e Qal`ah-ye Zaman Khan Nowābād-e Qal‘ah-ye Zamān Khān-5.4 km 3.4 mishow
Deh-e Qalandar Deh-e Qalandar-5.4 km 3.4 mishow
Qal`ah-ye Ghowas Qal‘ah-ye Ghowās-5.4 km 3.4 mishow
Qal`ah-ye Musa Qal‘ah-ye Mūsá-5.5 km 3.4 mishow
Deh-e Dana Deh-e Dānā-5.5 km 3.4 mishow
Kulolah Pushtah Kulōlah Pushtah-5.5 km 3.4 mishow
Hamam Deh-e Now Hamām Deh-e Now-5.5 km 3.4 mishow
Qal`ah-ye Haji `Abd ul Fatah Qal‘ah-ye Ḩājī ‘Abd ul Fatāḩ-5.5 km 3.4 mishow
Baraki Shahr Ara Barakī Shahr Ārā-5.5 km 3.4 mishow
Qaryah-ye Gul Butah Qaryah-ye Gul Butah-5.6 km 3.5 mishow
Qaryah-ye Charkhab Qaryah-ye Charkhāb-5.6 km 3.5 mishow
Qal`ah-ye Mir Ahmad Shah Qal‘ah-ye Mīr Aḩmad Shāh-5.6 km 3.5 mishow
4th Mikrorayon 4th Mikrorayon-5.6 km 3.5 mishow
Qal`ah-ye Hasan Khan Qal‘ah-ye Ḩasan Khān-5.7 km 3.5 mishow
Qal`ah-ye Hakim Qal‘ah-ye Ḩakīm-5.7 km 3.5 mishow
Qal`ah-ye Miran Qal‘ah-ye Mīrān-5.7 km 3.5 mishow
Deh-e Ya`qub Deh-e Ya‘qūb-5.7 km 3.5 mishow
Qaryah-ye Bibi Mahro Qaryah-ye Bībī Mahrō-5.7 km 3.5 mishow
Kochah-ye Halabi Sazha Kōchah-ye Halabī Sāzhā-5.7 km 3.5 mishow
Qal`ah-ye Khatir-e Bibi Mahro Qal‘ah-ye Khāţir-e Bībī Mahrō-5.7 km 3.6 mishow
Bagh-e Sowdagar Bāgh-e Sowdāgar-5.8 km 3.6 mishow
Mulla Khel Kelay Mullā Khēl Kêlay-5.8 km 3.6 mishow
Qal`ah-ye Haji Qal‘ah-ye Ḩājī-5.8 km 3.6 mishow
Qal`ah-ye Haji Ihsan Qal‘ah-ye Ḩājī Iḩsān-5.8 km 3.6 mishow
Doghabad Dōghābād-5.8 km 3.6 mishow
Qal`ah-ye Akhund Qal‘ah-ye Ākhūnd-5.8 km 3.6 mishow
Qal`ah-ye Ghulam Sakhi Qal‘ah-ye Ghulām Sakhī-5.8 km 3.6 mishow
Qal`ah-ye Wazir Qal‘ah-ye Wazīr-5.9 km 3.6 mishow
Mughul Khel Kelay Mughul Khēl Kêlay-5.9 km 3.7 mishow
Qal`ah-ye Gul Roz Qal‘ah-ye Gul Rōz-5.9 km 3.7 mishow
Qal`ah-ye Dopah Qal‘ah-ye Dōpah-5.9 km 3.7 mishow
Qal`ah-ye Mir Shikar Qal‘ah-ye Mīr Shikār-5.9 km 3.7 mishow
Qal`ah-ye Khwajah-ye Bibi Mahro Qal‘ah-ye Khwājah-ye Bībī Mahrō-6.0 km 3.7 mishow
Kotah-ye Sangi Kōtah-ye Sangī-6.0 km 3.7 mishow
Yakah Tut Yakah Tūt-6.0 km 3.7 mishow
Khanah-ye Majid Khānah-ye Majīd-6.0 km 3.7 mishow
Qal`ah-ye Musa Yakah Tut Qal‘ah-ye Mūsá Yakah Tūt-6.0 km 3.7 mishow
Qal`ah-ye Ja`far Qal‘ah-ye Ja‘far-6.0 km 3.7 mishow
Qaryah-ye Muhammad `Omar Qaryah-ye Muḩammad ‘Omar-6.0 km 3.7 mishow
Qaryah-ye Yakah Tut Qaryah-ye Yakah Tūt-6.0 km 3.7 mishow
Dashha-ye Guch Dāshhā-ye Guch-6.1 km 3.8 mishow
Tapah-ye Kartah-ye Now Tapah-ye Kārtah-ye Now-6.1 km 3.8 mishow
Qal`ah-ye Shora Qal‘ah-ye Shōrā-6.1 km 3.8 mishow
Kochah-ye Qabristan Kōchah-ye Qabristān-6.1 km 3.8 mishow
Qal`ah-ye Wazir Qal‘ah-ye Wazīr-6.1 km 3.8 mishow
Qal`ah-ye Muhammad Aman Qal‘ah-ye Muḩammad Amān-6.1 km 3.8 mishow
Qaryah-ye Chaman-e Baraki Qaryah-ye Chaman-e Barakī-6.1 km 3.8 mishow
Dashha-ye Haji Ghulam Husain Dāshhā-ye Ḩajī Ghulām Ḩusaīn-6.1 km 3.8 mishow
Khanah-ye Yasin Khānah-ye Yāsīn-6.1 km 3.8 mishow
Taimani Taīmanī-6.1 km 3.8 mishow
Qal`achah Qal‘achah-6.2 km 3.8 mishow
Hisah-ye Duwum-e Kartah-ye Parwan Ḩişah-ye Duwum-e Kārtah-ye Parwān-6.2 km 3.8 mishow
Qaryah-ye Wazirabad Qaryah-ye Wazīrābād-6.2 km 3.8 mishow
Qal`ah-ye Mirza Ja`far Qal‘ah-ye Mīrzā Ja‘far-6.2 km 3.8 mishow
Qal`ah-ye Barkat Qal‘ah-ye Barkat-6.2 km 3.8 mishow
Qal`ah-ye Malik Qal‘ah-ye Malik-6.2 km 3.9 mishow
Bagh-e Bala Bāgh-e Bālā-6.2 km 3.9 mishow
Qal`ah-ye Kuchi Qal‘ah-ye Kūchī-6.2 km 3.9 mishow
Deh-e Ya`qub Deh-e Ya‘qūb-6.2 km 3.9 mishow
Qal`ah-ye Ghaibullah Qal‘ah-ye Ghaībullāh-6.2 km 3.9 mishow
Qal`ah-ye Sayyidha Qal‘ah-ye Sayyidhā-6.2 km 3.9 mishow
Kochah-ye Motar Sho'i Kōchah-ye Mōtar Shō’ī-6.2 km 3.9 mishow
Qal`ah-ye No`man Qal‘ah-ye No‘mān-6.3 km 3.9 mishow
Kardanah-ye Bagh-e Bala Kardanah-ye Bāgh-e Bālā-6.3 km 3.9 mishow
Gul Khanah Gul Khānah-6.3 km 3.9 mishow
Qal`ah-ye `Abdul Karim Qal‘ah-ye ‘Abdul Karīm-6.3 km 3.9 mishow
Qal`ah-ye `Ali Mardan Qal‘ah-ye ‘Alī Mardān-6.3 km 3.9 mishow
Qal`ah-ye Muhammad Amin Qal‘ah-ye Muḩammad Amīn-6.3 km 3.9 mishow
Jadah-ye Hazarahha Jādah-ye Hazārahhā-6.3 km 3.9 mishow
Aka Khel Akā Khēl-6.3 km 3.9 mishow
Qal`ah-ye `Aynullah Qal‘ah-ye ‘Aynullāh-6.4 km 4.0 mishow
Qal`ah-ye Mirza `Abd ul Qadir Qal‘ah-ye Mīrzā ‘Abd ul Qādir-6.4 km 4.0 mishow
Kamah Wal Kelay Kāmah Wāl Kêlay-6.4 km 4.0 mishow
Now-e Deh-e Mubarak Now-e Deh-e Mubārak-6.4 km 4.0 mishow
Qal`ah-ye Mirza Khan Qal‘ah-ye Mīrzā Khān-6.4 km 4.0 mishow
Shewaki Shēwakī-6.5 km 4.0 mishow
Qal`ah-ye Mir `Abbas Qal‘ah-ye Mīr ‘Abbās-6.5 km 4.0 mishow
Bala Qal`ah-ye Hasan Khel Bālā Qal‘ah-ye Ḩasan Khēl-6.5 km 4.0 mishow
Kartah-ye Mamurin Kārtah-ye Māmūrīn-6.5 km 4.0 mishow
Qal`ah-ye Sher `Alam Qal‘ah-ye Shēr ‘Alam-6.5 km 4.0 mishow
Qal`ah-ye Khord Kabul Qal‘ah-ye Khōrd Kābul-6.5 km 4.0 mishow
Qal`ah-ye Akhundzadah Qal‘ah-ye Ākhūndzādah-6.5 km 4.1 mishow
Qal`ah-ye Baluch Qal‘ah-ye Balūch-6.5 km 4.1 mishow
Qal`ah-ye Maqbul Qal‘ah-ye Maqbūl-6.6 km 4.1 mishow
Qal`ah-ye Kulal Qal‘ah-ye Kulāl-6.6 km 4.1 mishow
Qaryah-ye Sahak Qaryah-ye Sahāk-6.6 km 4.1 mishow
Qal`ah-ye Bibi Shamsi Jan Qal‘ah-ye Bībī Shamsī Jān-6.6 km 4.1 mishow
Sar-e Qol Sar-e Qōl-6.6 km 4.1 mishow
Chahar Qal`ah-ye Wazirabad Chahār Qal‘ah-ye Wazīrābād-6.6 km 4.1 mishow
Qal`achah-ye Gul Khanah Qal‘achah-ye Gul Khānah-6.6 km 4.1 mishow
Qal`ah-ye Wakil Qal‘ah-ye Wakīl-6.6 km 4.1 mishow
Qal`ah-ye Alif Qal‘ah-ye Alif-6.7 km 4.1 mishow
Qal`ah-ye Badal Qal‘ah-ye Badal-6.7 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye `Usman Khan Qal‘ah-ye ‘Us̄mān Khān-6.7 km 4.2 mishow
Qaryah-ye Payindah Khel Qaryah-ye Pāyindah Khēl-6.7 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye Hazar Bezha Qal‘ah-ye Hazār Bêzhā-6.7 km 4.2 mishow
Darulaman Dārulāmān-6.7 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye Muhammad Yasin Qal‘ah-ye Muḩammad Yāsīn-6.7 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye Sharif Qal‘ah-ye Sharīf-6.7 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye Khwajah Qal‘ah-ye Khwājah-6.7 km 4.2 mishow
Nowabad-e Qal`ah-ye Wahid Nowābād-e Qal‘ah-ye Wāhid-6.7 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye Najarha Qal‘ah-ye Najārhā-6.7 km 4.2 mishow
Qaryah-ye Zanabad Qaryah-ye Zanābād-6.7 km 4.2 mishow
Chahar Qal`ah Chahār Qal‘ah-6.7 km 4.2 mishow
Chamandi-ye Chahar Qal`ah Chamandī-ye Chahār Qal‘ah-6.7 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye Mirza Mahaw ul Din Qal‘ah-ye Mirzā Mahāw ul Dīn-6.7 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye Sayyid Isma`il Qal‘ah-ye Sayyid Ismā‘īl-6.8 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye Dastur Qal‘ah-ye Dastūr-6.8 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye Kulah Safed Qal‘ah-ye Kulāh Safēd-6.8 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye Agha Jan Qal‘ah-ye Āghā Jān-6.8 km 4.2 mishow
Hisah-ye Siwum-e Kartah-ye Parwan Ḩişah-ye Siwum-e Kārtah-ye Parwān-6.8 km 4.2 mishow
Sar-e Qol Sar-e Qōl-6.8 km 4.2 mishow
Aka Khel Akā Khēl-6.8 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye Haji Anur Qal‘ah-ye Ḩājī Anūr-6.8 km 4.2 mishow
Afshar-e Darulaman Afshār-e Dārulāmān-6.8 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye Sher Aqa Qal‘ah-ye Shēr Āqā-6.8 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye Haji Darwesh Qal‘ah-ye Ḩājī Darwēsh-6.8 km 4.2 mishow
Qal`ah-ye Haji Nur Muhammad Qal‘ah-ye Ḩājī Nūr Muḩammad-6.8 km 4.3 mishow
Qal`ah-ye Haji Yosuf Qal‘ah-ye Ḩājī Yōsuf-6.8 km 4.3 mishow
Qal`ah-ye Jawad Qal‘ah-ye Jawād-6.9 km 4.3 mishow
Qal`ah-ye Ziya ud Din Qal‘ah-ye Ẕiyā ud Dīn-6.9 km 4.3 mishow
Qal`ah-ye Farash Qal‘ah-ye Farāsh-6.9 km 4.3 mishow
Qal`ah-ye Haji Faqir Qal‘ah-ye Ḩājī Faqīr-6.9 km 4.3 mishow
Qal`ah-ye Nur Muhammad Qal‘ah-ye Nūr Muḩammad-6.9 km 4.3 mishow
Qal`ah-ye Malik Ghulam Nabi Qal‘ah-ye Malik Ghulām Nabī-6.9 km 4.3 mishow
Qal`ah-ye Malik Isma`il Qal‘ah-ye Malik Ismā‘īl-6.9 km 4.3 mishow
Gerd Qol Gêrd Qōl-6.9 km 4.3 mishow
Qal`ah-ye Tirnaw Qabil Bai Qal‘ah-ye Tirnāw Qābil Bāī-7.0 km 4.3 mishow
Qaryah-ye `Umaryah Qaryah-ye ‘Umaryah-7.0 km 4.3 mishow
Qal`ah-ye `Ashrat Qal‘ah-ye ‘Ashrat-7.0 km 4.3 mishow
Qaryah-ye Mya Khel Qaryah-ye Myā Khēl-7.0 km 4.3 mishow
Qabil Bay Qābil Bāy-7.0 km 4.4 mishow
Jowazian Jowāzīān-7.0 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Nazir Qal‘ah-ye Nāz̧ir-7.0 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye `Abbas Kelay Qal‘ah-ye ‘Abbās Kêlay-7.0 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Khair Qal‘ah-ye Khaīr-7.0 km 4.4 mishow
Bala Koh Bālā Kōh-7.1 km 4.4 mishow
Qaryah-ye Sar Asyab Qaryah-ye Sar Āsyāb-7.1 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Ghulam Haidar Qal‘ah-ye Ghulām Ḩaīdar-7.1 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Muhammad Husain Qal‘ah-ye Muḩammad Ḩusaīn-7.1 km 4.4 mishow
Khushhal Khan Menah Khūshḩāl Khān Mēnah-7.1 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Bakhtiar Qal‘ah-ye Bakhtīār-7.1 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Malik Qal‘ah-ye Malik-7.1 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Ghulam Qal‘ah-ye Ghulām-7.1 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Mirza Sa`id Qal‘ah-ye Mirzā Sa‘īd-7.1 km 4.4 mishow
Qaryah-ye Sayyidabad Qaryah-ye Sayyidābād-7.1 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Zard Qal‘ah-ye Zard-7.1 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Fatuh Qal‘ah-ye Fatūḩ-7.1 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Ali Mardan Qal‘ah-ye Alī Mardān-7.1 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Isma`il Qal‘ah-ye Ismā‘īl-7.1 km 4.4 mishow
Za Khel Zā Khēl-7.1 km 4.4 mishow
Pa'in Qal`ah Pā’īn Qal‘ah-7.1 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Malik Sikandar Qal‘ah-ye Malik Sikandar-7.1 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Baydu Qal‘ah-ye Baydū-7.1 km 4.4 mishow
Qal`ah-ye Now Afshar Qal‘ah-ye Now Afshār-7.2 km 4.5 mishow
Qal`ah-ye Chaman Qal‘ah-ye Chaman-7.2 km 4.5 mishow
Qal`ah-ye `Alam Qal‘ah-ye ‘Alam-7.2 km 4.5 mishow
Qal`ah-ye Hasan-e Pa'in Qal‘ah-ye Ḩasan-e Pā’īn-7.2 km 4.5 mishow
Qal`ah-ye Malik Taqi Qal‘ah-ye Malik Taqī-7.2 km 4.5 mishow
Qaryah-ye Qabil Bai Qaryah-ye Qābil Bāī-7.2 km 4.5 mishow
Qal`ah-ye Jarnail Qal‘ah-ye Jarnaīl-7.2 km 4.5 mishow
Qal`ah-ye Pakhchak Qal‘ah-ye Pakhchak-7.2 km 4.5 mishow
Qal`ah-ye Zahir Qal‘ah-ye Z̧āhir-7.2 km 4.5 mishow
Qal`ah-ye Isfand Yar Qal‘ah-ye Isfand Yār-7.3 km 4.5 mishow
Purozhah-ye Wazirabad Purōzhah-ye Wazīrābād-7.3 km 4.5 mishow
Abshar Tibah Ābshār Tibah-7.3 km 4.5 mishow
Qal`ah-ye Now Qal‘ah-ye Now-7.3 km 4.5 mishow
Qal`ah-ye Haji Amir Qal‘ah-ye Ḩājī Amīr-7.3 km 4.5 mishow
Qal`ah-ye Sher Khan Qal‘ah-ye Shēr Khān-7.3 km 4.6 mishow
Qaryah-ye Mamoza'i Qaryah-ye Mamōzā’ī-7.3 km 4.6 mishow
Qal`ah-ye Habib Khan Qal‘ah-ye Ḩabīb Khān-7.4 km 4.6 mishow
Qal`ah-ye Gul Faqir Qal‘ah-ye Gul Faqīr-7.4 km 4.6 mishow
Qal`ah-ye Salih Qal‘ah-ye Şāliḩ-7.4 km 4.6 mishow
Qal`ah-ye Muhib Qal‘ah-ye Muḩib-7.4 km 4.6 mishow
Qal`ah-ye Muhammad Khan Qal‘ah-ye Muḩammad Khān-7.4 km 4.6 mishow
Qal`ah-ye Muhammad `Isa Qal‘ah-ye Muḩammad ‘Īsá-7.4 km 4.6 mishow
Qal`ah-ye Haji Akhtar Qal‘ah-ye Ḩājī Akhtar-7.4 km 4.6 mishow
Qaryah-ye Ramazan Qaryah-ye Ramaẕān-7.4 km 4.6 mishow
Qal`ah-ye Kar Guzar Qal‘ah-ye Kār Guz̄ār-7.4 km 4.6 mishow
Qal`ah-ye Najarha Qal‘ah-ye Najārhā-7.4 km 4.6 mishow
Mahtab Qal`ah Mahtāb Qal‘ah-7.5 km 4.6 mishow
Qaryah-ye Haji Ghulam Nabi Qaryah-ye Ḩājī Ghulām Nabī-7.5 km 4.6 mishow
Qal`ah-ye Logari Qal‘ah-ye Lōgarī-7.5 km 4.6 mishow
Qaryah-ye Gumruk Qaryah-ye Gumruk-7.5 km 4.7 mishow
Qal`ah-ye Ahmad Khan Qal‘ah-ye Aḩmad Khān-7.5 km 4.7 mishow
Qal`ah-ye Chitgar Qal‘ah-ye Chitgar-7.5 km 4.7 mishow
Qal`ah-ye Khan Mir Qal‘ah-ye Khān Mīr-7.5 km 4.7 mishow
Qal`ah-ye Muhammad Hayyat Qal‘ah-ye Muḩammad Ḩayyāt-7.6 km 4.7 mishow
Tapah-ye Allah Karam Tapah-ye Allāh Karam-7.6 km 4.7 mishow
Qal`ah-ye Haji Sarwar Qal‘ah-ye Ḩājī Sarwar-7.6 km 4.7 mishow
Deh-e Qabul Deh-e Qābul-7.6 km 4.7 mishow
Qal`ah-ye Kuhnah Qal‘ah-ye Kuhnah-7.6 km 4.7 mishow
Qal`ah-ye Muhammad `Omar Qal‘ah-ye Muḩammad ‘Omar-7.6 km 4.7 mishow
Qaryah-ye Sanak-e Nowishtah Qaryah-ye Sanak-e Nowishtah-7.6 km 4.7 mishow
Qal`ah-ye Khwajahha Qal‘ah-ye Khwājahhā-7.6 km 4.7 mishow
Qal`ah-ye Haji Za Khel Qal‘ah-ye Ḩājī Zā Khēl-7.6 km 4.7 mishow
Dewan Baygi Dēwān Baygī-7.7 km 4.8 mishow
Qal`ah-ye Mudir Qal‘ah-ye Mudīr-7.7 km 4.8 mishow
Qal`ah-ye Shaykh Qal‘ah-ye Shaykh-7.7 km 4.8 mishow
Qal`ah-ye Qafilah Bashi Qal‘ah-ye Qāfilah Bāshī-7.7 km 4.8 mishow
Qal`ah-ye `Abdullah Qal‘ah-ye ‘Abdullāh-7.7 km 4.8 mishow
Qal`ah-ye Husain Gul Qal‘ah-ye Ḩusaīn Gul-7.7 km 4.8 mishow
Qal`ah-ye Sayyidha Qal‘ah-ye Sayyidhā-7.7 km 4.8 mishow
Qal`ah-ye Malik `Abd ul Ruf Qal‘ah-ye Malik ‘Abd ul Rūf-7.8 km 4.8 mishow
Qal`ah-ye Bahadur Khan Afghanha Qal‘ah-ye Bahādur Khān Afghānhā-7.8 km 4.8 mishow
Nowabad-e Deh-e Kaypak Nowābād-e Deh-e Kaypak-7.8 km 4.8 mishow
Qal`ah-ye Shaykhakha Qal‘ah-ye Shaykhakhā-7.8 km 4.8 mishow
Dowlat Za'i Dowlat Zā’ī-7.8 km 4.8 mishow
Qal`ah-ye Qazi Qal‘ah-ye Qāẕī-7.8 km 4.8 mishow
Shahid Square Shahid Square-7.8 km 4.8 mishow
Afghan Shahin Afghān Shahīn-7.8 km 4.8 mishow
Afshar-e Bala Afshār-e Bālā-7.8 km 4.9 mishow
Qal`ah-ye Qadir Khan Qal‘ah-ye Qādir Khān-7.8 km 4.9 mishow
Qal`ah-ye Babu Qal‘ah-ye Bābū-7.9 km 4.9 mishow
Unchi Unchī-7.9 km 4.9 mishow
Qal`ah-ye Firqah Mishr Qal‘ah-ye Firqah Mishr-7.9 km 4.9 mishow
Qal`ah-ye Haji `Abd ul Wahid Qal‘ah-ye Ḩājī ‘Abd ul Wāhid-7.9 km 4.9 mishow
Qaryah-ye Khwajah Rowash Qaryah-ye Khwājah Rowāsh-7.9 km 4.9 mishow
Bahadur Khan Furmuli Bahādur Khān Furmulī-7.9 km 4.9 mishow
Qal`ah-ye `Askar Qal‘ah-ye ‘Askar-7.9 km 4.9 mishow
Qal`ah-ye Sabir Qal‘ah-ye Şābir-7.9 km 4.9 mishow
Qal`ah-ye Baghwanakha Qal‘ah-ye Bāghwānakhā-8.0 km 4.9 mishow
Qal`ah-ye Muslim Qal‘ah-ye Muslim-8.0 km 5.0 mishow
Qal`ah-ye Kababi Qal‘ah-ye Kabābī-8.0 km 5.0 mishow
Qal`ah-ye Ghulam `Omar Khan Qal‘ah-ye Ghulām ‘Omar Khān-8.0 km 5.0 mishow
Pa'in Qal`ah Pā’īn Qal‘ah-8.1 km 5.0 mishow
Ahmad Kala Aḩmad Kalā-8.1 km 5.0 mishow
Qal`ah-ye Khalil Qal‘ah-ye Khalīl-8.2 km 5.1 mishow
Khwajah Nur Khwājah Nūr-8.2 km 5.1 mishow
Unchi Baghbanan Unchī Bāghbānān-8.2 km 5.1 mishow
Momozi Momozi-8.2 km 5.1 mishow
Tapahha Tapahhā-8.2 km 5.1 mishow
Mabayn Qal`ah Mābayn Qal‘ah-8.2 km 5.1 mishow
Qal`ah-ye `Abdul Hakim Qal‘ah-ye ‘Abdul Ḩakīm-8.3 km 5.1 mishow
Qal`ah-ye Khwajah Nur Qal‘ah-ye Khwājah Nūr-8.3 km 5.1 mishow
Qal`ah-ye Jabar Khan Qal‘ah-ye Jabār Khān-8.3 km 5.2 mishow
Rish Khor-e Pa'in Rīsh Khōr-e Pā’īn-8.3 km 5.2 mishow
Qal`ah-ye Surkh Qal‘ah-ye Surkh-8.3 km 5.2 mishow
Sara-ye Nakhash Sarā-ye Nakhāsh-8.3 km 5.2 mishow
Qal`ah-ye Khangut Qal‘ah-ye Khangūt-8.3 km 5.2 mishow
Kochah-ye Inqilab Kōchah-ye Inqilāb-8.4 km 5.2 mishow
Bala Qal`ah Bālā Qal‘ah-8.4 km 5.2 mishow
Qal`ah-ye Chaman Qal‘ah-ye Chaman-8.5 km 5.3 mishow
Qaryah-ye Deh-e Kaypak Qaryah-ye Deh-e Kaypak-8.5 km 5.3 mishow
Niyaz Beg Niyāz Bēg-8.5 km 5.3 mishow
Qal`ah-ye Kotwal Qal‘ah-ye Kōṯwāl-8.5 km 5.3 mishow
Qal`ah-ye Muhammad 'Azim Qal‘ah-ye Muḩammad ’Azīm-8.5 km 5.3 mishow
Muhammadza'i Muḩammadzā’ī-8.5 km 5.3 mishow
Qal`ah-ye Aghali Qal‘ah-ye Āghalī-8.6 km 5.3 mishow
Qal`ah-ye Sayyidha Qal‘ah-ye Sayyidhā-8.6 km 5.3 mishow
Qal`ah-ye Rangmal Qal‘ah-ye Rangmāl-8.6 km 5.3 mishow
Qal`ah-ye Sultan Jan Qal‘ah-ye Sulţān Jān-8.6 km 5.3 mishow
Qal`ah-ye Nuh Burjah Qal‘ah-ye Nuh Burjah-8.6 km 5.4 mishow
Qal`ah-ye Khwajah Faiz Qal‘ah-ye Khwājah Faīẕ-8.6 km 5.4 mishow
Bala Qal`ah Bālā Qal‘ah-8.7 km 5.4 mishow
Qal`ah-ye Mowlawi Qal‘ah-ye Mowlawī-8.7 km 5.4 mishow
Pa'in Qal`ah Pā’īn Qal‘ah-8.7 km 5.4 mishow
Qal`ah-ye Shah Aghasi Qal‘ah-ye Shāh Āghāsī-8.7 km 5.4 mishow
Bagrami Bagrāmī-8.7 km 5.4 mishow
Qal`ah-ye `Abbas Quli Qal‘ah-ye ‘Abbās Qulī-8.8 km 5.5 mishow
Qal`ah-ye Ghani Qal‘ah-ye Ghanī-8.8 km 5.5 mishow
Khairabad Khaīrābād-8.8 km 5.5 mishow
`Omar Khel ‘Omar Khēl-8.9 km 5.5 mishow
Sar-e Karez-e Jabar Khan Sar-e Kārēz-e Jabār Khān-8.9 km 5.5 mishow
Qal`ah-ye Wasih Qal‘ah-ye Wāsiḩ-8.9 km 5.5 mishow
Qal`ah-ye Hazar Bezha Qal‘ah-ye Hazār Bêzhā-8.9 km 5.5 mishow
Qal`ah-ye Jamadar Qal‘ah-ye Jamādār-9.0 km 5.6 mishow
Sulaiman Khel Sulaīmān Khēl-9.0 km 5.6 mishow
Qal`ah-ye Abdul Karim Qal‘ah-ye Abdul Karīm-9.1 km 5.6 mishow
Qal`ah-ye Dastgir Qal‘ah-ye Dastgīr-9.1 km 5.6 mishow
Qal`ah-ye Adam Khan Qal‘ah-ye Ādam Khān-9.1 km 5.7 mishow
Hisah-ye Siwum-e Khair Khanah Menah Ḩişah-ye Siwum-e Khaīr Khānah Mēnah-9.1 km 5.7 mishow
Qal`ah-ye Malik Hashor Qal‘ah-ye Malik Hāshōr-9.1 km 5.7 mishow
Qaryah-ye Ghaybi Khel Qaryah-ye Ghaybī Khēl-9.1 km 5.7 mishow
Bist Hazari Bīst Hazārī-9.1 km 5.7 mishow
Qal`ah-ye Ghulam Haidar Qal‘ah-ye Ghulām Ḩaīdar-9.2 km 5.7 mishow
Qal`ah-ye Afghanan Qal‘ah-ye Afghānān-9.2 km 5.7 mishow
Qal`ah-ye Mirza 'Azim Qal‘ah-ye Mirzā ’Az̧īm-9.2 km 5.7 mishow
Dawud Khel Dāwūd Khēl-9.2 km 5.7 mishow
Qal`ah-ye `Abd ul Baqi Qal‘ah-ye ‘Abd ul Bāqī-9.2 km 5.7 mishow
Qal`ah-ye Chaman Qal‘ah-ye Chaman-9.2 km 5.7 mishow
Hud Khel Hūd Khēl-9.2 km 5.7 mishow
Qal`ah-ye Bahram ud Din Qal‘ah-ye Bahrām ud Dīn-9.2 km 5.7 mishow
Deh-e Afghanan Jadid Deh-e Afghānān Jadīd-9.2 km 5.7 mishow
Qal`ah-ye Now Qal‘ah-ye Now-9.3 km 5.8 mishow
Kochah-ye Postin Dozha Kōchah-ye Pōstīn Dōzhā-9.3 km 5.8 mishow
Qal`ah-ye Gadiwanan Qal‘ah-ye Gādīwānān-9.3 km 5.8 mishow
Shah Baz Qalandar Shāh Bāz Qalandar-9.3 km 5.8 mishow
Qal`ah-ye Nazir Qal‘ah-ye Nāz̧ir-9.3 km 5.8 mishow
Bor Tut Bōr Tūt-9.3 km 5.8 mishow
Dasht-e Barchi Dasht-e Barchī-9.3 km 5.8 mishow
Rish Khor-e Bala Rīsh Khōr-e Bālā-9.3 km 5.8 mishow
Qal`ah-ye Ghulam Muhammad Qal‘ah-ye Ghulām Muḩammad-9.4 km 5.8 mishow
Qal`ah-ye Qazi Ghiyas Qal‘ah-ye Qāẕī Ghiyās̄-9.4 km 5.8 mishow
Seh Bangi Seh Bangī-9.4 km 5.8 mishow
Qal`ah-ye Dowlat Qal‘ah-ye Dowlat-9.4 km 5.9 mishow
Khayrkhana Khayrkhana-9.5 km 5.9 mishow
Qal`ah-ye Zarif Khan Qal‘ah-ye Z̧arīf Khān-9.5 km 5.9 mishow
Qal`ah-ye Sadr-e A`zam Qal‘ah-ye Şadr-e A‘z̧am-9.5 km 5.9 mishow
Alu Khel Alū Khēl-9.5 km 5.9 mishow
Qal`ah-ye Najaran Qal‘ah-ye Najārān-9.5 km 5.9 mishow
Qal`ah-ye Ghulam Haidar Khan Qal‘ah-ye Ghulām Ḩaīdar Khān-9.5 km 5.9 mishow
Hisah-ye Duwum-e Khairkhanah-ye Menah Ḩişah-ye Duwum-e Khaīrkhānah-ye Mēnah-9.5 km 5.9 mishow
Kamari Kamarī-9.6 km 5.9 mishow
Spin Kelay Spīn Kêlay-9.6 km 5.9 mishow
Qal`ah-ye Wazir Qal‘ah-ye Wazīr-9.6 km 5.9 mishow
Gul Bagh Gul Bāgh-9.6 km 5.9 mishow
Purozhah-ye Bana'i Purōzhah-ye Banā’ī-9.6 km 6.0 mishow
Qaryah-ye Khwajah Bughra Qaryah-ye Khwājah Bughrā-9.7 km 6.0 mishow
Qaryah-ye Hud Khel Qaryah-ye Hūd Khēl-9.7 km 6.0 mishow
Qaryah-ye Kola Khel Qaryah-ye Kōlā Khēl-9.7 km 6.0 mishow
Char Rahi Qambar Char Rahi Qambar-9.7 km 6.1 mishow
Qal`ah-ye Haji Khan Muhammad Qal‘ah-ye Ḩājī Khān Muḩammad-9.7 km 6.1 mishow
Qaryah-ye Qamar ud Din Khel Qaryah-ye Qamar ud Dīn Khēl-9.8 km 6.1 mishow
Nowabad-e Qaryah-ye Fazil Beg Nowābād-e Qaryah-ye Fāẕil Bēg-9.8 km 6.1 mishow
Niswan Khair Khanah Niswān Khaīr Khānah-9.9 km 6.1 mishow
Qal`ah-ye Rasul Qal‘ah-ye Rasūl-9.9 km 6.2 mishow
Qal`ah-ye Muhammad Sharif Qal‘ah-ye Muḩammad Sharīf-9.9 km 6.2 mishow
Qal`ah-ye Haji `Abd ul Qadir Qal‘ah-ye Ḩājī ‘Abd ul Qādir-9.9 km 6.2 mishow
Qal`ah-ye Abdul Wahid Qal‘ah-ye Abdul Wāhid-9.9 km 6.2 mishow
Qaryah-ye Bazu Khel Qaryah-ye Bāzū Khēl-10.0 km 6.2 mishow

You can reduce or expand the radius of your search of places around Qal`ah-ye `Abd ul Muhammad: 5 km15 km